ภาพรวมบริษัท
สัญลักษณ์องค์กร
นโยบายบริษัท
ผลิตภัณฑ์
 
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกของบริษัท โอซูก้า จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น กับกลุ่มบริษัทเจริญเภสัชก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516 มีสำนัก
งานใหญ่ในกรุงเทพมหานครและโรงงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันของบริษัทร่วมกับของบริษัทร่วมในกลุ่มมนุษยชาติ.
และขณะเดียวกัน บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเททำงานเพื่อ
ผู้ป่วยในประทเศไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีอายุยืนยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพทย์ไทยในการคิดค้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโดย
 
2520 เริ่มต้นการผลิตที่โรงงานเป็นครั้งแรก โดยผลิตน้ำเกลือในขวดพลาสติก
ระบบ “Closed System”
2523 ผลิตสารละลายกรดอะมิโนบริสุทธิ์ สำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ
2525 มีการจัดตั้งหน่วยงานทางด้านการขายและการตลาดภายใต้ชื่อ
Product Development Division(PDD)
2530 โรงงานแห่งที่สองผลิกอาหารทางการแพทย์ นับเป็นโรงงาน
แห่งแรกของไทยที่ผลิตอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย
2532 ผลิตอาหารทางการแพทย์สำหรับการให้อาหารทางสายสายอาหาร
2548 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจยาจิตเวช (Abilify) และหน่วยธุรกิจระบบ
หลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular Business Department)
 
 
ด้วยผลงานที่ผ่านมาบริษัทได้เติบโตมาเป็นบิรษัทยาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำทางด้านโภชนาการ ความสำเร็จนี้ได้มาจากการผสมผสานระกว่าง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของ ญี่ปุ่น ประกอบกับความอุตสาหะวิริยะของบุคคลากรในบริษัท
นอกจากนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ยังได้นำเสนอเวชภัณฑ์สำหรับโรคที่ยากต่อการรักษา และในขณะเดียวกันได้วางแผนในอันที่จะตอบสนองนโยบายเพื่อ
สุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตในประเทศไทย ดังเช่นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ สำหรับผู้บริโภค
 
Otsuka International and Major Rcscarch Centers
เนื่องจาก "บริษัท ไทยโอซูก้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)" มีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของมนุษยชาติ บริษัทจึงได้มีส่วนสนับสนุน ทีมค้น
คว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การวิจัย และพัฒนานานาชาติตามประเทศต่างๆ หลายแห่งในโลกขึ้น เพื่อประโยชน์ของ
การ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาทางการแพทย์ โดยความร่วมมือ
กับศูนย์วิจัย และพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา , เยอรมนี , สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับรวมถึงความร่วมมือทางด้านการตลาด
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้ความจำเป็น
ทางด้านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น โอซูก้า จึงได้ขยายการบริการ
ทาง สาธารณสุขเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้คนในแต่ละประเทศ บริษัทมีผลิตภัณฑ์
หลายสาขา มากมาย ทั้งทางด้านยารักษาโรค , ยาโอซีที , อุปกรณ์ทางการแพทย์ , อาหาร
ทางการแพทย์และ เครื่องดื่ม และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีการเจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็ว
บริษัทปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นสุขภาพของคนทั่วโลกนี้ดีขึ้นและจะยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อไป
 
ใบรับรองต่าง ๆ ของโรงงานและบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
ใบประกาศเกียรติบัตรการประเมินตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขจากสำนักงาน กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร
วันที่ 16 พ.ย. 47 – 15 พ.ย. 50

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ใบประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
คุ้มครองแรงงานจาก กระทรวงแรงงาน วันที่ 10 กันยายน 2550
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวง
แรงงาน (พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ประจำปี 2549
ใบรับรอง มรท.8001-2546 ระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุดจากกระทรวงแรง
งานกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวง
แรงงาน (พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)ประจำปี 2547
ใบประกาศเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาวจากกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2547
ใบรับรองเพื่อประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงาน "สะอาด ปลอดภัย
ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา" จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 20กันยายน พ.ศ. 2545
ใบประกาศเกียรติบัตรโครงการรงงานสีขาว จากกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2545
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สัญลักษณ์องค์กร นโยบาย ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา กิจกรรม แผนผัง ติดต่อเรา
ชั้น 15 ห้อง 1501-1502 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Copyright © 2012 by Thai-Otsuka.Co.,Ltd All rights reserved