ภาพรวมบริษัท
สัญลักษณ์องค์กร
นโยบายบริษัท
สาส์นจากประธานบริษัทฯ
 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของกลุ่ม
บริษัท โอซูก้า  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และมีโรงงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

เราดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัท โอซูก้า ที่ว่า
“พวกเราชาวโอซูก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ”
 
2516 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท
2520 การก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำเกลือเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเริ่มดำเนินการผลิตน้ำเกลือในบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกระบบ Closed System
2523 เริ่มดำเนินการผลิตสารละลายกรดอะมิโนบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสารอาหารสำหรับให้ทางหลอด
เลือดดำขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย
2529 เริ่มมีการจำหน่ายกลุ่มยารักษาโรค โดยนำเข้าจาก โอซูก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยาที่ผ่าน
การคิดค้น วิจัย พัฒนา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น
2530 ก่อตั้ง และเริ่มดำเนินการผลิตอาหารทางการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย โดยสูตรอาหาร
ทางการแพทย์ที่จัดจำหน่ายนั้น เป็นสูตรที่คิดค้นโดยกลุ่มแพทย์ไทย เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ป่วยและผู้บริโภคคนไทยอย่างแท้จริง
2545 ผลิตภัณฑ์ของ ไทยโอซูก้า ทั้งน้ำเกลือ และอาหารทางการแพทย์ ต่างได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
โดยเฉพาะน้ำเกลือนั้นได้ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก
2554 จัดตั้งหน่วยค้นคว้า วิจัย ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคคนไทยมากที่สุด พร้อมทั้งเปิดโรงงานผลิตน้ำเกลือแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐาน
PIC/S GMP เพื่อรองรับปริมาณการส่งออกที่มากขึ้น
 
          บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการรักษา จึงได้ทุ่มเทศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเกลือ, สารอาหารทาง
หลอดเลือดดำ และอาหารทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

          บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการแพทย์ไทย จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมถึงเป็นผู้ส่งเสริมผลักดันให้มีการก่อตั้งชมรมทางการแพทย์แขนงต่างๆ หลายชมรม

          พนักงานของ ไทยโอซูก้า ทุกคน จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมยืนเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
ในการพัฒนาการรักษา และมุ่งส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้น

Otsuka International and Major Research Centers
เนื่องจาก "บริษัท โอซูก้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)" มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของมนุษยชาติ บริษัทจึงได้มีส่วนสนับสนุน ทีมค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และพัฒนานานาชาติตามประเทศต่างๆ หลายแห่งในโลกขึ้น เพื่อประโยชน์ของการ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา นอกจากนั้นยังได้มี
การศึกษาทางการแพทย์ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย และพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับรวมถึงความร่วมมือทางด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้าอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้ความจำเป็นทางด้าน
สาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น โอซูก้า จึงได้ขยายการบริการทางสาธารณสุข
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้คนในแต่ละประเทศ บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลายสาขามากมาย ทั้งทาง
ด้านยารักษาโรค, ยาโอทีซี, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อาหารทางการแพทย์และ เครื่องดื่ม และด้วยเหตุ
นี้เอง จึงทำให้เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
บริษัทปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นสุขภาพของคนทั่วโลกนี้ดีขึ้นและจะยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อไป
 
ใบรับรองต่าง ๆ ของโรงงานและบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พศ. 2554
ใบประกาศเกียรติบัตรการประเมินตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขจากสำนักงาน กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร
วันที่ 16 พ.ย. 47 – 15 พ.ย. 50

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ใบประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
คุ้มครองแรงงานจาก กระทรวงแรงงาน วันที่ 10 กันยายน 2550
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวง
แรงงาน ประจำปี 2549
ใบรับรอง มรท.8001-2546 ระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุดจากกระทรวงแรง
งานกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวง
แรงงาน ประจำปี 2547
ใบประกาศเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาวจากกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2547
ใบรับรองเพื่อประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงาน "สะอาด ปลอดภัย
ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา" จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 20กันยายน พ.ศ. 2545
ใบประกาศเกียรติบัตรโครงการรงงานสีขาว จากกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2545
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สัญลักษณ์องค์กร นโยบาย ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา กิจกรรม แผนผัง ติดต่อเรา
ชั้น 15 ห้อง 1501-1502 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Copyright © 2012 by Thai-Otsuka.Co.,Ltd All rights reserved